Interne begeleiding

De intern begeleider (IB'er) coördineert en voert het ondersteuningsbeleid uit, levert een bijdrage aan de voorbereiding van het (bovenschools) zorgbeleid, begeleidt en coacht leerkrachten en draagt zorg voor de eigen ontwikkeling. De intern begeleider voert de werkzaamheden uit op basis van de christelijke identiteit en onder aansturing van de directeur.

Een IB’er is de zorgspecialist van de school en daarom is op iedere school een IB'er aanwezig. De IB’er weet de weg in de zorgsystemen van zowel de school als in die van externe zorginstellingen.

Het centraal stellen van de ondersteuning van de leerkrachten, betekent dat Arlanta wil investeren in de professionaliteit van de intern begeleider. De komende jaren wordt dit voornemen uitgewerkt.