Medezeggenschap

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden  zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmingsrecht op veel beleidsterreinen, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen binnen de stichting betreft. De GMR is samengesteld uit acht leden, waarvan vier leden uit de personeelsgeleding en vier leden uit de oudergeleding. 
De GMR stelt jaarlijks haar activiteitenplan vast. Voor het activiteitenplan 2015-2016  klikt u hier.
Voorzitter van de GMR is Marja Damstra. Secretaris is Klaas van der Zee.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een MR, waarin ouders en leerkrachten in een evenwichtige verhouding zijn vertegenwoordigd. 
Een aantal van de MR-leden heeft ook zitting in de GMR. Eén en ander wordt uitgevoerd via een vastgesteld reglement.