Leerplicht

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op maatschappij en arbeidsmarkt. In ons land gelden de leerplicht en de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 5 tot 18 jaar naar school moeten tot zij een startkwalificatie hebben gehaald: een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar de basisschool, vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig.

De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op hoe scholen de Leerplichtwet naleven. De leerplichtambtenaar van de gemeente Dongeradeel is mevrouw José Brouwer. De folder leerplicht wet vindt u hier.