MR en GMR

Alle scholen van Arlanta hebben een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van vier jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (personeelsgeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. 

Voor schooloverstijgende zaken is er bij Arlanta een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De zestien scholen samen worden door 8 leden (4 ouders en 4 leerkrachten) vertegenwoordigd in de GMR. 
Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement.
De voorzitter van de GMR is de mw Marja Damstra. Secretaris is dhr Klaas van der Zee

Andere leden zijn:

mw Thea Westra, mw Mariska Zwarts, Hetty Schingenga, dhr.Joost Willems, dhr. John Romkes, dhr Wijnzen Pauzenga.