Fusie Arlanta en VCBO Kollumerland een feit!

11 april 2019

De organisaties voor christelijk primair onderwijs VCBO Kollumerland en Stichting Arlanta zijn gefuseerd. Het bestuur wordt verantwoordelijk voor 23 christelijke scholen voor basisonderwijs (waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs) in de gemeente Noardeast-Fryslân. De nieuwe organisatie telt zo’n 2600 leerlingen en ruim 300 medewerkers.

Jarenlange samenwerking Afgelopen jaren had de samenwerking tussen medewerkers van beide organisaties al steeds meer vorm gekregen. Er was sprake van uitwisseling tussen directie en medewerkers. Ook werd er volop gewerkt aan gezamenlijk onderwijskundig en organisatorisch beleid. Het samenwerken vanuit twee organisaties leidde de laatste tijd tot onnodige dubbele werkzaamheden. Dit onderstreepte de noodzaak tot fuseren. Ondertekenen intentieverklaring Op 24 mei 2018 is tijdens een bijeenkomst met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, het directeurenoverleg, de raden van toezicht en het bestuur de intentieverklaring voor een bestuurlijke fusie tussen Arlanta en VCBO Kollumerland ondertekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen van fusie.

 

Fusieonderzoek

Het onderzoek dat is uitgevoerd moest duidelijk maken wat de gevolgen van de bestuurlijke fusie zouden zijn en onder welke voorwaarden en op welke manier beide organisaties zouden kunnen samengaan. De bevindingen van het onderzoek zijn samengebracht in een eindrapportage. Alle documenten van het onderzoek zijn terug te vinden op de websites van beide organisaties. 

 

Besluitvormingstraject

Na afronding van het fusieonderzoek heeft een besluitvormingstraject plaatsgevonden waarbij de Raden van Toezicht, de beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden, de Algemene Ledenvergadering van VCBO Kollumerland, de gemeente Noardeast-Fryslân, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de vakbonden zich positief uitgesproken over de fusie en het proces wat daaraan voorafging. Daarom kon de bestuurder, Carin Doodeman, het voorgenomen besluit tot fusie omzetten in een definitief besluit. De fusie gaat formeel per 1 april j.l. in.

 

Toekomstperspectief

De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Arlanta; een gevestigde, niet locatiegebonden naam. “Door de groei in schaalgrootte ontstaan meer mogelijkheden voor toekomstbestendig onderwijs en goed werkgeverschap,” aldus Carin Doodeman. De nieuwe organisatie is een organisatie die christelijk, hoogstaand en innovatief basisonderwijs biedt met gedreven, professionele medewerkers, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot wereldkinderen. Carin Doodeman: “Samen bouwen we aan de toekomst van kind, medewerker en organisatie.”

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.