Medezeggenschap

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR wil bijdragen aan de missie van Arlanta. Zij heeft tot doel ten alle tijde het belang van de kinderen, ouders en personeelsleden voorop te stellen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Om dit doel te kunnen bereiken stelt de GMR zich actief op ten aanzien van: geïnformeerd raken, informeren, meedenken en participeren waar nodig. 

Hiervoor heeft de GMR verschillende partners nodig. Denk hierbij aan het College van Bestuur (CvB), de Medezeggenschapsraden (MR) en de Raad van Toezicht (RVT). Mede daarom worden er op regelmatige basis vooroverleggen gepland met CvB, MR en RvT. 

Daarbij wil de GMR graag fungeren als een klankbord voor het CvB. Hierin stelt de GMR zich positief kritisch op. 

Elke maand heeft het CvB en het dagelijks bestuur van de GMR middels een vaste agenda vooroverleg voor de reguliere GMR-vergadering. Transparantie is hierin belangrijk. Het CvB informeert het DB van de GMR over alle zaken (ook vertrouwelijke) die spelen in de organisatie en neemt hen mee in processen. De GMR kan alleen goed adviseren of instemmen als zij volledig is geïnformeerd.  Minimaal eens per jaar komen alle voorzitters van de MR-en, de GMR en het CvB samen om over diverse thema’s te spreken vanuit het Strategisch Perspectief. De GMR maakt een jaarplan per schooljaar waarin ook de professionalisering is opgenomen. 

Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders. 

De GMR stelt jaarlijks haar activiteitenplan vast.

 

Samenstelling GMR:

  • Voorzitter - Gerard Lemstra (ouder)
  • Secretaris - Hiltsje Akkerman (personeel)
  • Leden:
  • Marga Verhoef (personeel)
  • Ylse Rensen-Veenstra (ouder)
  • Betty van der Veen (personeel)
  • Petra Hoving (personeel)
  • Nynke van der Veen (ouder)

 

Wilt u in contact koment met onze GMR? Dat kan via de mail: gmr@arlanta.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een MR, waarin ouders en leerkrachten in een evenwichtige verhouding zijn vertegenwoordigd. 
Een aantal van de MR-leden heeft ook zitting in de GMR. Eén en ander wordt uitgevoerd via een vastgesteld reglement.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.