Identiteit

“De stichting aanvaardt de bijbel als bron van inspiratie voor al haar werk. De christelijke school richt zich op de vorming en opvoeding van jonge mensen op weg naar volwassenheid. De christelijke school wil kinderen inleiden in de waarden van het christelijk geloof en is oefenplaats voor een leven in verbondenheid met de ander en de wereld.” (Bron: de statuten)

 

Het Strategisch Perspectief 2015-2020 zegt er het volgende over:
We leven in een maatschappij die vraagt om normen en waarden. Tegelijkertijd zetten de ontzuiling van de maatschappij en de ontkerkelijking zich verder door en krijgen geloof en kerk een andere invulling. Een belangrijke vraag is hoe wij hier mee om willen gaan. Wat is ons antwoord op de ontzuiling en ontkerkelijking van de maatschappij? De ‘C’ van christelijk, wat betekent dat voor ons? Is christelijk onderwijs nog wel van deze tijd? Op welke wijze moeten wij dit in ons dagelijkse handelen tot uiting laten komen en dienen ouders in ons doen en laten de christelijke identiteit te herkennen? Hoe gaan we om met verschillende geloven? Nemen we uitsluitend de bijbel als bron van inspiratie of is er ook ruimte voor andere levensbeschouwelijke opvattingen en religies? Vragen waar we in de komende periode een antwoord op gaan formuleren. Daarbij is het overigens ook belangrijk om te beseffen dat we – mede in relatie tot de krimp – samenwerking met het openbaar onderwijs niet kunnen uitsluiten. Voorop blijft staan dat we waarden als zorgzaamheid, rentmeesterschap en eerbied voor de schepping een centrale plek blijven geven. Het besef dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om de aarde op een goede, duurzame manier te benutten en door te geven aan toekomstige generaties is op onze scholen een wezenlijk uitgangspunt. We zoeken naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven, zowel op het gebied van onderhoud en beheer van onze gebouwen als in onze lespakketten en –methoden.
Op onze scholen zal zichtbaar zijn waar de school voor staat, wat de eigenheid van de school is en hoe de school deze uitstraalt en in praktijk brengt. Een grote uitdaging.
Arlanta hecht aan haar identiteit en de identiteit van haar scholen; wil daar zorgvuldig mee om gaan en mogelijkheden bieden tot ondersteuning en groeien in identiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.