Missie, visie en identiteit

Onze missie en visie

"Samen kinderen de wereld leren lezen"

We verzorgen onderwijs dat kinderen vormt in brede zin. We sluiten aan bij wat ze aanspreekt, maar verbreden hun horizon en laten ze kennismaken met  zaken waar ze niet uit zichzelf mee in aanraking komen. We stimuleren ze om nieuwe interesses en talenten te ontwikkelen door voor hen deuren te openen naar werelden die ze nog niet hebben ontdekt.

We ondersteunen ze in hun ontwikkeling om zich in een complexe, multiculturele en kennisintensieve samenleving te kunnen handhaven en daarin te kunnen participeren. We stimuleren de ontwikkeling van hun moreel kompas dat richting geeft aan zorg voor de wereld om hen heen.

We leren ze de wereld te lezen en deze actief mee vorm te geven.

Brede vorming

We kiezen bewust voor onderwijs dat bijdraagt aan een brede vorming van kinderen. Een goede beheersing van basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen is onomstreden, maar onvoldoende om in de huidige complexe, multiculturele en kennisintensieve samenleving goed te kunnen functioneren.
Het verzorgen van goed onderwijs in de hiervoor genoemde vakken, gecombineerd met het werken vanuit hoge verwachtingen van kinderen is onderdeel van onze ‘basis op orde’. Speerpunten voor de komende jaren zijn: kunst en cultuur, wetenschap en technologie en digitale geletterdheid.

Naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden besteden we ook ruim aandacht aan het leren kennen van jezelf, van wie je bent en hoe je met anderen omgaat en laten we kinderen kennismaken met en deel uitmaken van tradities en praktijken.

Onze identiteit

Identiteit is een unieke combinatie van eigenschappen die een school ‘eigen’ maakt. Denk bijvoorbeeld aan het pedagogisch klimaat, de vormgeving van de onderwijsvisie, het contact met de ouders, de manier waarop leerkrachten samenwerken en de wijze waarop de directie leidinggeeft. Stuk voor stuk zijn het uitingen van rollen die een school vervult. De identiteit van een school laat zien waar een school voor staat en áchter staat.


We stimuleren de diversiteit in onze scholen en werken vanuit de waarden gelijkwaardigheid, geborgenheid en naastenliefde. We hebben waardering voor ieders inbreng en dragen zorg voor elkaar. Het besef dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om de aarde op een goede, duurzame manier te benutten en door te geven aan toekomstige generaties is op onze scholen een belangrijk
uitgangspunt.

We leren kinderen om in het ‘hier en nu’ steeds goed rekening te houden met het ‘daar en straks’.
Met al onze diversiteit gaan we uit van een gemeenschappelijk toekomstperspectief. We zouden deze zienswijze niet kunnen hebben als we geen kennis op zouden doen over verschillende levensovertuigingen. Vanuit onze christelijke traditie gebruiken we de Bijbelverhalen als inspiratiebron om voeding te geven aan identiteitsontwikkeling en dialoog.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.