Onderzoek (on)mogelijkheden bestuurlijke fusie Arlanta en VCBO Kollumerland

Arlanta en VCBO Kollumerland zijn op dit moment bestuurlijk verbonden door middel van een (gedeeltelijke) personele unie: de functie van college van bestuur bij beide schoolbesturen wordt – op basis van een tijdelijke detacheringsovereenkomst – ingevuld door één en dezelfde functionaris, t.w. mevrouw Carin Doodeman. Deze constructie heeft ervoor gezorgd dat er op verschillende niveaus een stevige samenwerking tussen beide organisaties is ontstaan. Zo wordt op steeds meer terreinen een vergelijkbaar beleid gevoerd en fungeren de staffunctionarissen van beide organisaties in feite binnen één stafbureau.

Op 13 december 2017 hebben bestuur en de voorzitters van beide toezichthouders van de organisaties onder begeleiding van een adviseur van Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) de bestuurlijke situatie met elkaar besproken, met als doel te kijken of er argumenten zijn om te kiezen voor een nauwere vorm van samenwerking, eventueel resulterend in een andere bestuurlijke vormgeving. De conclusie was dat een intensieve structurele samenwerking voor beide organisaties meerwaarde zou hebben.

Op 24 mei 2018 hebben Arlanta en VCBO Kollumerland de intentie uitgesproken om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid en de gevolgen van een bestuurlijke fusie. Om dit onderzoek in goede banen te leiden zijn een stuurgroep en drie klankbordgroepen opgericht.

De drie klankbordgroepen (Onderwijs & identiteit, Personeel & organisatie, Financiën & huisvesting) onderzoeken de verschillen, knelpunten en oplossingen op een specifiek onderzoeksterrein. Dit resulteert in een rapportage die wordt aangeboden aan de stuurgroep. De stuurgroep verzorgt op basis van deze rapportages een eindrapport op basis waarvan het college van bestuur kan komen tot beargumenteerde besluitvorming.

Voor vragen of suggesties over het onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een verdergaande samenwerking tussen VCBO Kollumerland en Arlanta kunt u terecht bij directeur bestuurder Carin Doodeman via c.doodeman@arlanta.nl.

 

 

 

 

Documenten besluitvormingsproces: 1-5

De organisaties voor christelijk primair onderwijs VCBO Kollumerland en Stichting Arlanta zijn gefuseerd.
Ondertekening intentieverklaring Arlanta en VCBO Kollumerland
Stand van zaken onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta, stuurgroep geformeerd, klankbordgroepen zoeken nog leden.
Informatie over de werkzaamheden van de stuurgroep en de klankbordgroepen, een terugblik en een vooruitblik.
Een update van de stand van zaken bij de stuurgroep en de klankbordgroepen en informatie over de aangepaste planning.
Een update van de stand van zaken bij de stuurgroep en de klankbordgroepen en een terugblik op de Algemene Leden Vergadering.
Informatie over het besluitvormingstraject rondom de voorgenomen fusie.
Nieuwsbrief n.a.v. de gehouden ALV VcboKollumerland van maandag 25 februari waarin het fusietraject centraal stond.
Voor u ligt de achtste en laatste nieuwsbrief rondom het fusietrajact tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. In deze nieuwsbrief kunnen we u met trots laten weten dat de fusie tussen beide organisaties een feit is!
in dit document staat de context beschreven waarin momenteel wordt samengewerkt tussen VCBO Kollumerland-Arlanta. Daarnaast worden argumenten beschreven om die samenwerking te intensiveren. Daarbij worden verschillende manieren waarop dat kan kort aangestipt. Tot slot wordt de beoogde meerwaarde van een bestuurlijke fusie toegelicht. (mei 2018)
op 24 mei 2018 is tijdens een bijeenkomst met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, het directeurenoverleg, de raden van toezicht en het bestuur de intentieverklaring voor een bestuurlijke fusie tussen Arlanta en VCBO Kollumerland ondertekend. Hiermee is een startschot gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen van een mogelijke fusie. (24 mei 2018)
in dit document wordt beschreven hoe met de achterban gecommuniceerd wordt over het onderzoek rondom de bestuurlijke fusie. Dit document moet gezien worden als leidraad, maar blijft altijd in ontwikkeling en kan afhankelijk van de actualiteit aangepast of bijgesteld worden (september 2018).
hierin staat beschreven hoe het onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking tussen VCBO Kollumerland en Arlanta wordt vormgegeven. Ook wordt ingegaan op de samenstelling en opdrachten aan de stuurgroep en drie klankbordgroepen. (conceptversie juni 2018, definitieve versie september 2018)
In deze informatiekrant leest u meer over de achtergronden van beide organisaties en het onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie (november 2011).

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.