Organisatiestructuur

Organogram van Arlanta

 

Toelichting op het organogram

 

In het organogram zijn ook onze expertgroepen opgenomen. Dit zijn geen functies maar taken en horen formeel niet in een organogram. Aangezien de expertgroepen een belangrijk fundament van de organisatie zijn, hebben ze  toch een vermelding gekregen in het organogram.  

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de bestuurder. Daarnaast is de raad belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten, het bestuursreglement en het reglement Raad van Toezicht. Tevens draagt zij zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting en vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder. De Raad van Toezicht staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert als klankbord.  De RvT bestaat uit vijf leden.

 

College van Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter College van Bestuur (CvB). Deze is eindverantwoordelijk voor alle portefeuilles. Het CvB is leidinggevende van de directies van de scholen, de leidinggevende van de kwaliteitsondersteuners en de stafmedewerkers. 

 

Directeurenoverleg 

Als visie op leiderschap hanteren we als organisatie die van “gedeeld leiderschap”. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen school maar ook samen voor alle scholen als geheel. Tweemaandelijks vindt er centraal overleg plaats in het directieoverleg. Tussen de directie-overleggen door vinden de bijeenkomsten van de diverse expertgroepen plaats. De directeuren hebben, op basis van hun kwaliteit en/of belangstelling, zitting in deze groepen. Terugkoppeling en besluitvorming vindt plaats tijdens het directieoverleg. 

 

Management Team 

Het directieoverleg wordt voorbereid door het managementteam (MT), dat bestaat uit twee directeuren, de bestuurssecretaresse en het CvB. Het MT is verantwoordelijk voor de agenda, bewaakt de vastgestelde beleidsuitgangspunten, genomen beslissingen en gemaakte afspraken. Het directieoverleg wordt wisselend geleid door één van de twee directieleden van het MT.  

 

Expertgroepen 

We hanteren binnen Arlanta de expeditie-aanpak. Dat houdt in dat we beleid en besluiten voorbereiden door met elkaar op onderzoek uit te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen in de dagelijkse praktijk.  

We werken met expertgroepen die beleidsvoorbereidend zijn. Elke directeur neemt in elk geval deel aan één of meer expertgroepen. Ook leerkrachten, kwaliteitsondersteuners, onderwijsassistenten en ouders kunnen deel uitmaken van een expertgroep. 

De groepen doen onderzoek en ontwikkelen beleidsvoorstellen op het terrein waarvoor zij in het leven zijn geroepen. Op dit moment zijn de volgende expertgroepen binnen Arlanta actief:  

  • Identiteit;
  • Onderwijskwaliteit;
  • De Academie;
  • Actief ouderschap;
  • PR en communicatie;
  • Financiën
  • Strategisch HRM;
  • ICT. 

Ook is er een groep Dwarsdenkers. Zij werken minder planmatig dan de overige groepen. Zij zoeken ‘out-of-the-box’ oplossingen voor bestaande vraagstukken en vervullen een inspirerende rol. 

 

Focusgroep  

De voorzitters van de expertgroepen vormen samen met het CvB de Focusgroep. De Focusgroep heeft tot doel om de diverse ontwikkelingen binnen de expertgroepen te verbinden en focus binnen de ontwikkelingen aan te brengen. In de Focusgroep informeren de voorzitters van de expertgroepen elkaar over hun plannen en de voortgang daarvan. De Focusgroep zoekt en legt de verbinding tussen de diverse expertgroepen en zorgt voor overeenstemming en afstemming passend binnen de ambitie van Arlanta. 

 

Ons expertisecentrum

Kwaliteitsondersteuners 

Bij Arlanta werken we met kwaliteitsondersteuners (kwo’ers). Samen met de directeuren van de scholen vormen zij het ‘intern ondersteuningsteam (IOT)’. Het IOT heeft als kerntaak de kwaliteit van het onderwijs op hun school verder te verbeteren.  De kwo’ers zijn ondergebracht in het zogenaamd kenniscentrum, waar ook de orthopedagoog deel van uitmaakt. Dit kenniscentrum wordt aangestuurd door een leidinggevende. 

Iedere kwo’er is verbonden aan één of twee scholen en maakt deel uit van het 

Bovenschools Ondersteuningsteam (BOT). De kwo’er richt zich op het vergroten van de 

professionaliteit van de leerkrachten in relatie met de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Hij/zij levert een bijdrage aan de voorbereiding van het (bovenschools) ondersteuningsbeleid, begeleidt en coacht leerkrachten en draagt zorg voor de eigen ontwikkeling. 

De kwaliteitsondersteuners als collectief dragen een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezamenlijke kwaliteit van onderwijs binnen Arlanta. Op basis van expertise en affiniteit nemen individuele kwo’ers initiatieven en taken op met betrekking tot het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en zorg voor leerlingen op stichtingsniveau. 

De orthopedagoog 

In het kenniscentrum kan een beroep gedaan worden op de deskundigheid van onze orthopedagoog.  

Leidinggevende expertisecentrum 

Er is één persoon die het expertisecentrum organisatorisch en inhoudelijk aanstuurt. Hij/zij bewaakt de kwaliteit van de ondersteuning, ondersteunt kwaliteitsondersteuners en orthopedagoog in de uitvoering van het werk en bewaakt de ontwikkeling op individueel en collectief niveau.

 

Het stafbureau 

Arlanta heeft een compact stafbureau. Het bestaat uit twee medewerkers. Een beleidsadviseur Personeel en Organisatie en een bestuurssecretaressen. Het stafbureau heeft een faciliterende, adviserende en ondersteunende rol. 

De voorzitter van het CvB is verantwoordelijk voor het aansturen van het stafbureau. 

Ondersteuning op het gebied van administratieve, financiële administratie, planning en control alsmede de huisvestingzaken wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel (OBM).  

 

De medezeggenschap

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR wil bijdragen aan de missie van Arlanta. Zij heeft tot doel ten alle tijde het belang van de kinderen, ouders en personeelsleden voorop te stellen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Om dit doel te kunnen bereiken stelt de GMR zich actief op ten aanzien van: geïnformeerd raken, informeren, meedenken en participeren waar nodig. 

Elke maand heeft het CvB en het dagelijks bestuur van de GMR middels een vaste agenda vooroverleg voor de reguliere GMR-vergadering. Transparantie is hierin belangrijk. Het CvB informeert het DB van de GMR over alle zaken (ook vertrouwelijke) die spelen in de organisatie en neemt hen mee in processen.  Minimaal eens per jaar komen alle voorzitters van de MR-en, de GMR en het CvB samen om over diverse thema’s te spreken vanuit het Strategisch Perspectief. 

Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders. 

 

Ouder Advies Commissie (AOC) 

De OAC heeft tot taak invulling te geven aan een structurele, adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en –evaluatie op het terrein van onderwijs, opvoeding, onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit. Tevens heeft de commissie een signalerende rol bij operationele knelpunten in de schoolorganisatie en kan de directie adviseren naar aanleiding van actuele ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.