MR en GMR

De medezeggenschapsraad (MR)

Alle scholen van Arlanta hebben een MR. In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan de schoolleiding over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van vier jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (personeelsgeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor schooloverstijgende zaken is er bij Arlanta een GMR. Bij het vormen van beleid heeft de GMR recht op inspraak door middel van instemming- of adviesrecht. De GMR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement.

Contact: gmr@arlanta.nl.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.