MR en GMR

Alle scholen van Arlanta hebben een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van vier jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (personeelsgeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. 

Voor schooloverstijgende zaken is er bij Arlanta een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De zestien scholen samen worden door 8 leden (4 ouders en 4 leerkrachten) vertegenwoordigd in de GMR. 
Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement.
Voorzitter van de GMR is de heer Willem Sjoerd de Boer

Secretaris is de heer Klaas van der Zee (gmr@arlanta.nl)

Andere leden zijn:

mw. Thea Westra, mw. Mariska Zwarts, mw. Hetty Schingenga, dhr. John Romkes, dhr. Wynzen Pauzenga.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.